De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Emmen iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de politiek dit moet weten. Daarom kan iedere inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. U kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de drie raadscommissies. Dit zijn: de commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie. Informatie over de taakvelden van een raadscommissie kunt u vinden op de website van de gemeenteraad van Emmen www.gemeenteraademmen.nl Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk.

Let op: vanwege Corona tijdig aanmelden voor spreekrecht in commissievergaderingen.

Als u wilt inspreken dan dient u dat uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de vergadering te melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of door tijdens kantoortijden te bellen met 140591. 

U dient ook kort aan te geven waarover u wilt inspreken. U mag niet inspreken over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen. U wordt verzocht bij het inspreken ook geen namen te noemen van andere personen.

De commissieleden stellen het op prijs als u uw inspreektekst ook digitaal beschikbaar hebt, zodat zij deze eventueel kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie. Die zorgt dan voor verspreiding onder alle raads- en commissieleden.

Inspreken hoe gaat dat in zijn werk?

 • U wordt verzocht uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan de commissievergadering in de raadszaal aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie.
 • De commissievergadering start in de regel om 19.30 uur. Het spreekrecht begint kort na de opening van de vergadering.
 • Sprekers kunnen samen ongeveer 30 minuten het woord voeren. De voorzitter bepaalt de volgorde van de insprekers.
 • Ook als u inspreekt over een onderwerp dat als A-stuk op de agenda staat, krijgt u maximaal 4 minuten het woord. Over een A-stuk spreekt de commissie in 1 termijn (d.w.z. elke fractie krijgt 4 minuten spreektijd)
 • Als u inspreekt over een onderwerp, dat als B-stuk op de agenda staat, kunt u in 2 termijnen inspreken. B-stukken zijn voorstellen, waarover de commissie in 2 termijnen spreekt (d.w.z. elke fractie krijgt in de eerste termijn 4 minuten en in de tweede termijn 2 minuten spreektijd.) Voorafgaand aan de eerste termijn krijgt u maximaal 4 minuten het woord. Direct voorafgaand aan de tweede termijn mag u nog maximaal 2 minuten het woord voeren. U kunt dan reageren op hetgeen de fracties in eerste termijn naar voren hebben gebracht. 
 • Bij meer dan zes sprekers bepaalt de voorzitter hoe lang iedere inspreker mag spreken. 
 • Zodra uw onderwerp aan de beurt is, nodigt de voorzitter u uit om plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
 • U richt uw inspreekreactie tot de commissieleden en niet tot het college van burgemeester en wethouders.
 • De commissieleden luisteren naar uw bijdrage en kunnen ter verheldering een korte vraag stellen. Ze gaan niet met u of met elkaar in discussie.
 • Bent u klaar met uw bijdrage, dan is het aan de individuele commissieleden om te bepalen wat zij met uw inbreng doen.
 • Als u klaar bent met inspreken dan mag u weer op de publieke tribune in de raadzaal plaatsnemen om de vergadering verder bij te wonen. Maar het staat u ook vrij om naar huis gaan.

Tips

 • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.
 • Houd uw inbreng kort.
 • Wij verzoeken u geen namen te noemen en op uw taalgebruik te letten.
 • De vergadering, waaronder uw bijdrage, wordt live uitgezonden op de raadsite en blijft op de raadsite te raadplegen in het videoarchief. Van de vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat eveneens op de raadsite komt te staan.

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u daarop te wijzen. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. 

Meer weten?

Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@emmen.nl of telefonisch via 140591.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Spreekrecht