Interview griffier

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit 39 mensen –man, vrouw, jong en oud- die zich inzetten voor een gemeente waar het prettig wonen, leven en werken is. Eén keer in de vier jaar kunnen inwoners van 18 jaar en ouder tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bepalen wie in de gemeenteraad komt.

Het raadswerk kost gemiddeld één a twee dagen per week, maar dat kan per politieke partij verschillen. Deze tijd gaat op aan het lezen van stukken, het ingaan op uitnodigingen, gegevens onderzoeken en overleggen en vergaderen, ook met de fractie. Raadslid ben je niet van de ene op de andere dag. Want de onderwerpen zijn soms best lastig. Hoe kun je nu het beste vragen stellen aan een wethouder of dien je een motie in? De raadsleden kunnen met dit soort vragen terecht bij de griffier, Harry Werkman. Hij ondersteunt de raadsleden bij hun werk. We bellen hem voor een toelichting:

Dag Harry, wat houdt jouw werk precies in?
“De Gemeentewet zegt letterlijk: ‘De griffier staat de raad en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde’. Dat zegt nog niet zoveel. Kerntaak is eigenlijk te zorgen dat de raad goed wordt ondersteund en tijdig wordt geïnformeerd. Bijvoorbeeld dat raadsleden de juiste stukken voor de vergadering op tijd in de digitale brievenbus hebben (er wordt papierloos vergaderd). Maar ‘terzijde staan’ is meer. Zo help ik raadsleden bij het opstellen van moties en amendementen of het voorbereiden van een ordevoorstel. Daarnaast is de griffier verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de griffie. Ook de digitale voorzieningen voor de raad is een belangrijk onderdeel. En verder het adviseren van fracties en van individuele raadsleden. Maar ook aanspreekpunt zijn voor ambtenaren, die iets van de raad willen. Aanhoren en (vooral) luisteren is belangrijk, je bent een beetje een vertrouwenspersoon.”

En als je het nu helemaal niet eens bent met een raadslid?
“Daar moet je boven kunnen staan. Ieder raadslid heeft een mening, vooral als het gaat om politieke zaken. Daarvoor zijn het volksvertegenwoordigers. Natuurlijk heb ik als mens ook over veel dingen een mening, maar als griffier moet je ieder raadslid even goed bedienen, ongeacht de politieke kleur. Dat is je professionaliteit. Als je die lenigheid niet hebt, moet je dit werk niet doen. Ambtenaren – en dat ben ik ook - moeten dienstbaar zijn. Dat woord heeft voor veel mensen een negatieve klank: kruiperig, onderdanig. Dat is natuurlijk onzin. De raad is de baas en jij helpt daarbij.”

Heb je daar een dagtaak aan?
“Ja, en soms ook een avondtaak. De meeste raadsleden werken namelijk overdag en doen het raadswerk vaak ‘s avonds. Het komt voor dat ik middernacht nog een mailtje krijg. Gelukkig wordt niet verwacht dat ik dan met raad en daad terzijde sta, haha. Als griffier ondersteun ik ook de voorzitter van de raad en zijn plaatsvervanger - dat zijn de burgemeester en de voorzitter van het presidium - tijdens de (raads)vergaderingen. Die vergaderingen zijn bijna altijd ’s avonds. Dat geldt ook voor de vergaderingen van het presidium, die de vergaderingen van de raad en commissies voorbereidt.”

Doe je dit werk alleen?
“Nee, gelukkig heb ik een aantal collega’s. Zoals veel gemeenten heeft Emmen een griffie. Je moet het zo zien: de gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en krijgt daarbij hulp van de ambtenaren. Ik ondersteun de gemeenteraad samen met de medewerkers van de griffie. Alleen is onze club een stuk kleiner dan de ambtelijke organisatie. Dat kan ook prima, want de ambtelijke organisatie doet heel veel voorbereidend en uitvoerend werk in naam van het college. In feite moet de raad besluiten nemen, dat is een kerntaak. De voorbereiding en uitvoering van die besluiten ligt bij het college en de ambtelijke organisatie. Bij de griffie zijn we met vijf collega’s, ieder met zijn of haar eigen deskundigheid. Zo doen Harma en Henny het administratieve deel, ondersteunt Caroline de Rekenkamercommissie en is het aanspreekpunt voor communicatie-zaken en is Frank plaatsvervangend griffier en commissiegriffier. Veel van ons werk gebeurt achter de schermen.”

Wat vind je het leuke aan dit werk?
“Het onverwachte, de variatie. Dat ik ’s ochtends niet weet wat er die dag allemaal op mijn pad komt. Ik ben geen 9 tot 5 mens. Daarnaast is het leuk om te gaan met allerlei verschillende mensen. De gemeenteraad is namelijk een dwarsdoorsnede van de samenleving.” 

Nog tips voor mensen die meer willen weten over de gemeenteraad en het raadswerk?
“De raad heeft deze eigen site: www.gemeenteraademmen.nl. In principe is hierop alle informatie over de raad, de commissies, de vergaderingen en over de mensen, die samen de gemeenteraad vormen, terug te vinden.”
Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Interview griffier