De griffie van de gemeente Emmen bestaat uit:

Harry Werkman, raadsgriffier
De griffier geeft leiding aan de griffie en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, raadsleden en raadscommissies. Zo ondersteunt hij de voorzitter tijdens de raadsvergaderingen, adviseert hij raads- en commissieleden en geeft hij technische bijstand bij het opstellen van moties, amendementen en vragen aan het college. De griffier ondersteunt en adviseert het presidium bij de voorbereiding van de commissie- en raadsvergaderingen, en is gesprekspartner van de werkgeverscommissie voor de griffie. Tenslotte is hij secretaris van het overleg Werkwijze Raad. Dit overleg bestaat uit (de voorzitter van) het presidium en de fractievoorzitters en beslist over de gang van zaken bij vergaderingen, de planning en andere huishoudelijke zaken.

Frank te Winkel, raadsadviseur
Frank bereidt de vergaderingen van de raadscommissies Wonen & Ruimte en Bestuur, Middelen & Economie voor en ondersteunt de voorzitter en de leden van deze commissie. Hij adviseert de raads- en commissieleden op diverse terreinen en is binnen de griffie aanspreekpunt voor papierloos vergaderen en –werken. Ook is Frank de secretaris van de auditcommissie van de raad en plaatsvervangend griffier.

Henny Waterham, administratief medewerker
Binnen de griffie zorgt Henny onder andere voor het digitaal verwerken van de in- en uitgaande stukken en het verwerken raadsbesluiten en andere informatie in het raadsinformatiesysteem.

Harma Bentum, managementassistente
Harma is managementassistente en assisteert onder andere bij representatie en protocol. Ook vervangt zij Henny bij afwezigheid.

Caroline de Widt, raadsadviseur 
Caroline is secretaris van de Rekenkamercommissie en van de raadswerkgroep Internationale betrekkingen. Daarnaast bereidt ze de vergaderingen van de raadscommissie Samenleving voor en ondersteunt zij de voorzitter en de leden van deze commissie. Caroline is aanspreekpunt voor de commucatietaken binnen de griffie, o.a. ontvangsten, gastlessen en werkbezoeken. Zij zorgt er voor dat de werkzaamheden van de gemeenteraad onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht, onder andere via deze site.

Dit is een foto van de medewerkers van de griffie
v.l.n.r: Caroline de Widt, Henny Waterham, Harma Bentum, Frank te Winkel en Harry Werkman.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Wie is wie bij de griffie