Nieuws

Nieuwe Drank en Horeca Verordening

16 december 2013

Woensdag 4 december vergaderde de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Op de agenda stond onder andere de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze nieuwe wet verplicht gemeenten om...Lees verder »

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

16 december 2013

Wat gaat de gemeente de komende jaren doen op het gebied van verkeer en vervoer? Dat stond maandag 2 december op de agenda van de Raadscommissie Wonen en Ruimte. Het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is een visie met daarin...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

12 december 2013

Donderdag 19 december om 14.00 uur is er weer een raadsvergadering. Lees verder »

Voor- en tegenstanders Afval Anders

06 december 2013

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft in de commissie Samenleving van 3 december haar mening gegeven over de proef ‘Afval Anders’.Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

26 november 2013

Volgende week is het weer raadscommissieweek. Let op: vanwege sinterklaasavond is de commissie Bestuur, Middelen & Economie verschoven van donderdag- naar woensdagavond. Het programma voor deze periode luidt:Lees verder »

Met uw partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

12 november 2013

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente Emmen, moet u 10 stappen doorlopen.Lees verder »

Uit de gemeenteraad van 31 oktober

05 november 2013

In de raadsvergadering van 31 oktober stelde de gemeenteraad unaniem de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling (Particuliere Woningverbetering) vast. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2014

04 november 2013

Maandag 4 november en donderdag 7 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2014. Op de agenda staan tevens bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2014-2017. Maandag 4 november begint de...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

29 oktober 2013

Donderdag 31 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: het vaststellen van het bestemmingsplan Emmen centrum-oost, de herziening van de grondexploitatie Klazienaveen Noordwest en het...Lees verder »

Treasurystatuut gemeente Emmen

21 oktober 2013

In de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 17 oktober jl. is onder meer gesproken over de actualisatie van het Treasurystatuut gemeente Emmen 2013. Het treasurystatuut kan gedefinieerd worden als een...Lees verder »

Commissie Samenleving

17 oktober 2013

Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 juli 2012 van kracht. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening. De wet zegt ook dat...Lees verder »

Commissie Wonen & Ruimte

17 oktober 2013

Herstructurering kleine woonwagencentraNa de herstructurering van woonwagencentrum De Ark, ligt er nu de opgave om ook de vijf kleine woonwagencentra te herstructureren. Voor de uitvoering daarvan zijn plannen van aanpak...Lees verder »

Live volgen commissie Wonen & Ruimte 14 oktober niet mogelijk

15 oktober 2013

Wegens een technische storing kon de commissie Wonen & Ruimte van maandag 14 oktober niet live worden gevolgd via de website. De storing is verholpen waardoor de commissie Samenleving vanavond gewoon weer live te volgen...Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 oktober 2013

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 14 oktober, 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over de herstructurering van kleine woonwagencentra. Ook staat de stedelijke wateropgave als...Lees verder »

Commissie- en raadsvergaderingen nu ook live te volgen op i-Pad

02 oktober 2013

Het vertegenwoordigen van de inwoners is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Ook bepaalt de raad welke onderwerpen wanneer worden behandeld, stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert of het...Lees verder »

Feitenrelaas en extern onderzoek namen raadsvergadering in beslag

02 oktober 2013

De raadsvergadering van donderdag 26 september stond met name in het teken van het feitenrelaas en het externe onderzoek van ABC Managementgroep. De commissievergadering van maandag 23 september is door de raads- en...Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 september 2013

Donderdag 26 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe, het vaststellen van bestemmingsplan Emmen - Noordbarge Ermerweg hoek...Lees verder »

logo RUD

Meer samenwerking met de RUD?

17 september 2013

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 september jl. is onder meer gesproken over de verantwoording van de fractievergoedingen 2010 van alle fracties. Het bewustzijn dat deze vergoedingen vanuit...Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

12 september 2013

Het voorstel tot een extra krediet voor de Parkeergarage Westerstraat wordt behandeld in een extra gezamenlijke commissievergadering op maandag 23 september, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom!De complete en meest...Lees verder »

Hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit

12 september 2013

In de commissie Samenleving van dinsdag 10 september jl. werd onder andere een opiniërende discussie (C-discussie) gevoerd over de nota ‘Koers en Keuzes’. Over deze opmaat voor de decentralisatie van drie belangrijke, nu nog...Lees verder »

Oog voor huisvesting arbeidsmigranten in de Tuinbouw

12 september 2013

In de commissie Wonen & Ruimte van maandag 9 september jl. is onder meer gesproken over het Beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten. Met dit beleidskader wil de gemeente Emmen goede, legale huisvesting van arbeidsmigranten...Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

02 september 2013

Welkom bij de commissievergaderingen  Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 september om 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over meerdere bestemmingsplannen, te weten het...Lees verder »

euros

Zorg over onevenredig zware effecten werkgelegenheid Drenthe

11 juli 2013

Zorg over onevenredig zware effecten op werkgelegenheid DrentheIn de raadsvergadering van donderdag 4 juli hebben PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, SP, D66, Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen gezamenlijk een motie ingediend waarin...Lees verder »

special kadernota 2013

Wat vindt de gemeenteraad van de Kadernota 2013?

09 juli 2013

Raadsleden hebben drie hoofdtaken: ze vertegenwoordigen u als inwoner van de gemeente. Verder controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders afspraken nakomt én stelt hij in grote lijnen het beleid vast. Het...Lees verder »

P2. DOP

Uitgelicht: DOP fractie

02 juli 2013

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van twaalf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. DOP zit met twee zetels in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Ton Schoo vertelt hoe het er in zijn fractie aan toe...Lees verder »

illustratie RUD

RUD Drenthe moet zorgen voor meer kwaliteit en professionaliteit

18 juni 2013

Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht te verbeteren. Dat vinden het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van...Lees verder »

Maak het Mee

18 juni 2013

“Maak het Mee, kunst en cultuur in Emmen”, dat is de naam van de kadernota Cultuur 2013-2016. De nota beschrijft welke waarde kunst en cultuur in de gemeente Emmen heeft en hoe die waarde te benutten. Het is het resultaat van...Lees verder »

De OV jaarkaart moet niet afgeschaft worden

06 juni 2013

Een overduidelijke meerderheid van de eerstejaars leerlingen van het Drenthe College, richting Sociaal Agogisch Werk, vindt dat de OV jaarkaart niet afgeschaft moet worden. Als reden gaven de bedenkers van deze stelling aan dat...Lees verder »

Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool

06 juni 2013

Volgens de Praktijkschool Emmen hebben leerlingen en schoolverlaters problemen met het vinden van leer- en werkervaringsplaatsen. Bovendien hebben zij vaak moeite hun baan te behouden na beëindiging van subsidiestromen. De...Lees verder »

money

Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’

23 mei 2013

De gemeente Emmen heeft het financiële jaar 2012 positief afgesloten. De gemeente had minder geld te besteden dan de jaren hiervoor. Dit komt vooral door een lagere uitkering vanuit het Rijk. Hierdoor was het nodig bezuinigingen...Lees verder »

potloden

Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer

21 mei 2013

“De eindverantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de ouders, de kosten van het leerlingenvervoer moeten voor de gemeente binnen de perken blijven, de verordening heeft consequenties voor een aantal ouders en een...Lees verder »

platteland

“Agrarische sector van groot belang voor leefbaarheid platteland”

21 mei 2013

In de commissie Wonen & Ruimte van 15 mei is onder meer gesproken over het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Het bestemmingsplan Buitengebied Emmen bevat het planologisch kader voor ontwikkelingen in het buitengebied. Met...Lees verder »

foto rekenkamercommissie

U bedenkt, wij onderzoeken!

07 mei 2013

Wanneer doet de gemeente haar werk goed? Wanneer wordt het geld goed besteed? Pakken de genomen maatregelen zo uit als van te voren is bedacht?De gemeenteraad van Emmen heeft de Rekenkamercommissie ingesteld om dit te...Lees verder »

Gasten van de raad in gesprek

Blik achter de schermen van de gemeenteraad

27 april 2013

Donderdag 25 april hebben 24 inwoners van de gemeente Emmen een bezoek gebracht aan de gemeenteraad. De gasten werden ontvangen in de raadzaal. Na een korte kennismakingsronde kregen zij een presentatie ‘zo werkt de gemeente’ van...Lees verder »

Praktijkschool

Aanvalluuhn!

26 april 2013

Het is voor niemand makkelijk vandaag de dag om werk te vinden, laat staan voor schoolverlaters die ook nog ver van die arbeidsmarkt afstaan. Zoals de naam het eigenlijk al zegt, bereidt de Praktijkschool Emmen leerlingen voor op...Lees verder »

ballonnen

Emmen op kop

18 april 2013

Een goed initiatief, blij met de integrale aanpak, flink aan de weg timmeren, maar ook stop met verspilling van gelden voor citymarketing. Dit zijn enkele reacties van fracties tijdens de commissie BME van 11 april op de notitie...Lees verder »

foto raadzaal

Aanpassingen verordeningen Wet werk en bijstand besproken in commissie

12 april 2013

In de commissie Samenleving van 9 april is onder meer gesproken over de technische wijzigingen in de verordeningen Wet werk en bijstand. Een aantal fracties heeft vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, waaronder het CDA,...Lees verder »

foto raadzaal

Ruimtelijke visie op externe veiligheid breed opgezet

12 april 2013

De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 8 april onder meer gesproken over de beleidsnota Externe veiligheid en het Aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid.Externe veiligheid Alle fracties hebben...Lees verder »

luchtfoto Schoonebeek

Versterken centrumfunctie Schoonebeek kan beginnen

04 april 2013

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 maart ingestemd met de structuurvisie ‘Centrumgebied Schoonebeek’. De gemeenteraadsleden vinden het een goed plan en pleitten ervoor om bij de realisatie samenwerking te zoeken met...Lees verder »

Drenthe college 27 maart 2013

Leuke discussies bij bezoek Drenthe College

27 maart 2013

De stelling ‘de gemeente moet zorgen voor meer gratis parkeerplaatsen in Emmen’ maakte woensdag 27 maart flink de tongen los van leerlingen van het Drenthe College. Voor- en tegenstanders van de stelling gingen stevig met elkaar...Lees verder »

debat jongeren Drenthe College 20 maart 2013

Raadsleden helpen jongeren bij voorbereiding debat

22 maart 2013

Woensdag 20 maart hebben zo’n 75 leerlingen van de Sociaal Agogisch Werk opleiding van het Drenthe College flink gedebatteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. 14 nieuwe politieke partijen, opgericht door de studenten, zijn...Lees verder »

Cameratoezicht

Samen investeren in veiligheid

22 maart 2013

Het merendeel van de fracties in de commissie Bestuur Middelen en Economie is in grote lijnen tevreden met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014 “Samen investeren in veiligheid”. Het CDA vindt de toename van het aantal...Lees verder »

voetbal

Wijziging Algemene subsidieverordening door invoering VOG

19 maart 2013

Verenigingen en organisaties die met kinderen werken en subsidie ontvangen van de gemeente, dienen beleid te maken dat medewerkers of vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Daarnaast moeten zij registreren voor...Lees verder »

Milieu

Op weg naar duurzame ontwikkeling

19 maart 2013

De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 11 maart onder meer gesproken over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’ en het ‘Milieujaarprogramma 2013’. De PvdA vindt het goed dat er oog is...Lees verder »

foto fractie SP

Uitgelicht: de SP fractie

07 maart 2013

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit 39 raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De SP zit met twee raadsleden in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Wim...Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

05 maart 2013

Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor de maand maart luidt als volgt:Commissie Wonen & Ruimte: 11 maart om 19.30 uur De commissieleden praten onder andere over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op weg naar een...Lees verder »

mensen promotie centrumvernieuwing

Promotie centrumvernieuwing Emmen

21 februari 2013

Het centrum van Emmen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige vernieuwing. Dit biedt prachtige kansen in de toekomst. Gedurende de bouwwerkzaamheden staan we echter voor de uitdaging het centrum aantrekkelijk te...Lees verder »

beediging herbenoeming 3e termijn Bijl

Burgemeester Cees Bijl beëdigd voor zijn derde termijn

19 februari 2013

Burgemeester Cees Bijl is voor de tweede keer officieel herbenoemd als burgemeester van Emmen. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering op 14 februari. Bijl begon in 2001 als burgemeester van Emmen en is nu aangesteld...Lees verder »

raadzaal

Vragen schoonmaakondersteuning

14 februari 2013

De afgelopen weken zijn er door meerdere fracties schriftelijke vragen gesteld over de invoering van de algemene voorziening ‘Schoonmaakondersteuning’. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. In de commissie...Lees verder »

gebouw

Wel of niet afschaffen van welstandsregels

14 februari 2013

Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er een Welstandsnota...Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws