Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer

21 mei 2013
potloden Klik om te vergroten

“De eindverantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de ouders, de kosten van het leerlingenvervoer moeten voor de gemeente binnen de perken blijven, de verordening heeft consequenties voor een aantal ouders en een stapje terug is altijd pijnlijk.” Dit zijn enkele opmerkingen die de fracties hebben gemaakt tijdens de behandeling van de aangepaste verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen. Deze behandeling vond plaats in de commissie Samenleving van 14 mei. Op 30 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de aangepaste verordening.

De vorige verordening is aangepast, omdat het beleid van de gemeente Emmen sterk afweek van het beleid in de buurgemeenten en het budget jaarlijks werd overschreden. In de nieuwe verordening wordt meer een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de ouders.

Voor wie?
De verordening heeft betrekking op drie groepen kinderen. Voor kinderen die naar een vorm van speciaal onderwijs gaan vanwege leer- en/of gedragsproblemen en kinderen die onderwijs volgen op basis van geloofs- of levensovertuiging, gaan er enkele zaken veranderen. Aan ouders van deze kinderen wordt een eigen bijdrage gevraagd, dat afhankelijk is van het inkomen. Ook wordt de kilometergrens veranderd van twee naar zes kilometer. Voor de groep kinderen die een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap hebben, verandert er niets. Voor hen wordt geen drempelbedrag en geen eigen bijdrage geheven. Tevens is de wijziging van de kilometergrens voor hen niet van toepassing.

Enkele reacties
De PvdA is gelukkig dat het drempelbedrag niet per kind, maar per gezin is opgetrokken en vindt de invoering van de verordening voor bestaande situaties per 1 juli 2014 een voorbeeld van sociaal beleid. Het CDA vindt het belangrijk dat de verordening met de buurgemeenten tot stand is gekomen en dat de wijzigingen tijdig gecommuniceerd worden. Wakker Emmen vraagt zich onder meer af wat de te verwachten bezuiniging is. D66 vraagt - net als een aantal andere fracties - of de wethouder wil kijken naar het invoeren van een klankbordgroep. De Christen Unie kan zich goed vinden in de aanpassingen: er wordt een stuk gelijkheid geschapen, transparantie aangebracht tussen verschillende groepen en het is op sociale wijze ingestoken. Ook VVD, BGE, LEF en DOP kunnen zich vinden in het voorstel. SP laat een ander geluid horen. De fractie ziet het als een paradox enerzijds een lichamelijke handicap wel te erkennen als een aandoening waar iemand niet om gevraagd heeft en anderzijds kinderen met gedragsproblematiek te zien als mensen die het allemaal zelf kunnen redden. Zij kunnen zich niet vinden in het voorstel.

Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie Samenleving over deze onderwerpen is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat er nog meer besproken is in de commissie? U kunt de opnames van de vergadering terugzien in zijn totaliteit, maar ook per onderwerp.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer