Uitgelicht: DOP fractie

2 juli 2013
P2. DOP Klik om te vergroten

De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van twaalf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. DOP zit met twee zetels in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Ton Schoo vertelt hoe het er in zijn fractie aan toe gaat.

Omschrijf uw fractie in het kort
“Naast de raadsfractie van twee personen, maken vijf personen deel uit van de steunfractie. Dit maakt tezamen zeven personen. Het zijn stuk voor stuk betrokken mensen, die houden van de politiek en van duidelijke taal. Mensen die een hekel hebben aan poespas en die extra begaan zijn met mensen in kwetsbare situaties.”

Hoe bereidt uw fractie zich voor op een raads- en commissievergadering?
“Onze fractie vergadert normaal gesproken twee keer per maand. Dat doen we door het lezen van de stukken, maar hier beperken we ons niet toe. We hebben een netwerk van betrokken mensen die ons signalen geven en ons soms helpen. Daarnaast volgen we uiteraard allemaal het nieuws en zoeken informatie over onderwerpen op internet op. Naast de vergaderingen hebben we per telefoon of mail contact of maken een extra afspraak als dat noodzakelijk is.”

Hoe komt u tot een verdeling van de onderwerpen?
“Aan politiek doen bij een kleine partij betekent dat je van alle markten thuis moet zijn. In de voorbereidingsfase leest en denkt dan ook meestal iedereen mee. Na standpuntbepaling werken de twee raadsleden het verder uit. Binnen de raadsfractie hebben we afgesproken dat ik het meest de onderwerpen doe die meer in de publieke belangstelling staan. Ik mag dus vaak de eer, maar ook de klappen opvangen.”

Hoe is de sfeer in uw fractie?
“De sfeer in onze fractie is goed, maar we maken ons allemaal wel zorgen over de taken die de komende jaren worden overgeheveld van Rijk naar de gemeenten. Het gaat dan om de jeugdzorg, werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de zorg vanuit de AWBZ en Wmo. Over of het gebeurt en onder welke voorwaarden, daar hebben gemeenteraden en inwoners van Nederland helaas weinig over te zeggen. Dit alles zorgt er voor dat al onze leden van de fractie extra gemotiveerd zijn om de komende jaren er alles aan te doen dat het met deze onderwerpen goed komt.”

Hoe zit het met fractiediscipline?
“De fractieleden zijn politicus genoeg om te weten dat we met een gezamenlijk DOP geluid meer bereiken, dan met allemaal verschillende meningen. Toch is het weleens lastig geweest bij sommige onderwerpen en zijn er felle interne discussies gevoerd, voordat we als partij met één standpunt kwamen. Welke onderwerpen? Ha, dat blijft uiteraard geheim. Maar gelukkig zijn het uitzonderingen. En als iemand echt met zijn geweten in de knel komt dan mag hij uiteraard naar zijn eigen geweten stemmen.”

Hoe zijn de connecties met de landelijke en provinciale afdelingen?
“Als DOP hebben we geen provinciale en landelijke afdeling. Over belangrijke zaken en problemen proberen we de landelijke partijen te informeren. Zoals bijvoorbeeld bij de problemen rond de Wmo huishoudelijke hulp. Ik merk dat het gewaardeerd wordt, ook al sturen we ze vaak kritische brieven. Met sommige partijen zijn daar ook meer regelmatige contacten uitgerold.”

Hoe komt/blijft u zelf in contact met de samenleving?
“De gaat bijna vanzelf. De mensen weten ons te vinden bij zowel problemen als ideeën. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk op uitnodigingen in te gaan.”

Waar maakt uw fractie zich met name sterk voor?
“Onze fractie maakt zich sterk voor de positie van ouderen en de beeldvorming over ouderen. Steeds meer worden ouderen gezien als een kostenpost en anders wel als een groep waar het geld allemaal te halen is. De pijn van de crisis moet wel eerlijk verdeeld worden. Dat groepen als ouderen en andere groepen - zoals gehandicapten en mensen met een uitkering - geen vuist meer kunnen maken via werk of vakbeweging, daar moet de politiek geen misbruik van maken. En de zorg voor ouderen steeds meer op vrijwillige basis bij de jongere generatie neer te leggen is slecht voor ouderen en jongeren. Vooruitgang is niet proberen de zorg weer te regelen, zoals dat 50 jaar geleden gebeurde. Daarnaast zijn voor ons de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de dorpen belangrijke speerpunten.”

Waar kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie?
“Op onze website www.drentseouderenpartij.nl. Daar staan ook de verdere contactgegevens op, zoals mailadressen en telefoonnummers. De website is momenteel wel in bewerking. De informatie wordt ververst. Uiteraard is op de website van de gemeenteraad, www.gemeenteraademmen.nl informatie over onze bijdragen en die van andere partijen terug te vinden.”

Interview van 19 juni 2013

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Uitgelicht: DOP fractie