Eerste vergadering gemeenteraad 2014-2018

06 mei 2014
Eerste vergadering gemeenteraad 2014-2018 Klik om te vergroten

Donderdag 24 april vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst met elkaar. Op de agenda stond onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. In de commissievergadering waren veel partijen niet tevreden met het voorstel, waarin stond de officiele bekendmakingen alleen digitaal te publiceren. Daarom is het voorstel door het college van burgemeester en wethouders aangepast. Naast de verplichte digitale publicatie van de officiële bekendmakingen, zoals aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, worden de bekendmakingen ook wekelijks geplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in de Zuidoosthoeker. De raad stemde unaniem voor dit voorstel.

Voorstel ingetrokken: nader onderzoek
Een ander voorstel op de agenda was om minder regels op te stellen voor het verkrijgen van de vergunning voor het plaatsen van reclameborden (driehoeksborden, billboards, abri’s en europanelen). Om een partij te vinden die een plekje op een van de genoemde soorten reclame-uitingen verkoopt, vindt een aanbesteding plaats. Dan mogen verschillende partijen een offerte indienen en wordt er op basis van vooraf vastgestelde kenmerken een partij gekozen. Er zijn verschillende soorten aanbestedingen mogelijk. Wakker Emmen sprak de zorg uit dat door de voorgestelde vorm van aanbesteden een niet-regionale partij de opdracht zou krijgen. De partij stelde een andere aanbestedingsvorm voor. Wethouder Sleeking gaf daarop aan dat hij begrijpt dat de leden van de gemeenteraad in principe voor het voorstel zijn, maar dat hij de benoemde mogelijkheid van Wakker Emmen goed wil uitzoeken. Daarom werd het voorstel teruggenomen voor nadere bespreking in het college om het in een volgende raadsvergadering voor besluitvorming aan te bieden . Na ruim een uur was de vergadering afgelopen.

A-stukken en B-stukken?
De agenda van elke raadsvergadering heeft een paar vaste onderdelen. De agenda bestaat uit A-stukken en B-stukken. Onder de A-stukken staan de onderwerpen waarover geen overleg wordt gevoerd tijdens de gemeenteraadsvergadering, maar waarover nog wel een korte stemverklaring kan worden gegeven. Onder B-stukken staan de onderwerpen waarover uitgebreider overlegd kan worden tijdens de vergadering. In de commissievergaderingen wordt bepaald welke onderwerpen als A- of als B-stuk op de raadsagenda komen.
De voorzitter van de raadsvergadering, burgemeester Bijl, opent de vergadering waarna de raad de (eventueel gewijzigde) agenda definitief vaststelt. Daarna begint het vragenhalfuur. Alle partijen in de gemeenteraad kunnen dan vragen stellen aan het college. Deze vragen hebben ze 24 uur van tevoren moeten aanleveren, zodat de burgemeester en wethouders zich hierop kunnen voorbereiden. Vervolgens komen de notulen van de vorige vergadering en de overige A-stukken aan de orde.. Hierbij wordt gevraagd welke partijen voor of tegen zijn.. Als de meerderheid voor stemt, wordt het voorstel overgenomen.
Nadat is gestemd over de A-stukken is het tijd voor de B-stukken. Deze worden per onderwerp besproken. Na het bespreken van en besluiten over de B-stukken, is het tijd voor eventuele mededelingen en ingekomen stukken. Hierna sluit de voorzitter de vergadering af.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht