Nieuws

Welkom bij de raadsvergadering

29 oktober 2013
Donderdag 31 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: het vaststellen van het bestemmingsplan Emmen centrum-oost, de herziening van de grondexploitatie Klazienaveen... Lees verder »

Treasurystatuut gemeente Emmen

21 oktober 2013
In de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 17 oktober jl. is onder meer gesproken over de actualisatie van het Treasurystatuut gemeente Emmen 2013. Het treasurystatuut kan gedefinieerd worden... Lees verder »

Commissie Samenleving

17 oktober 2013
Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 juli 2012 van kracht. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening. De... Lees verder »

Commissie Wonen & Ruimte

17 oktober 2013
Herstructurering kleine woonwagencentraNa de herstructurering van woonwagencentrum De Ark, ligt er nu de opgave om ook de vijf kleine woonwagencentra te herstructureren. Voor de uitvoering daarvan zijn plannen... Lees verder »

Live volgen commissie Wonen & Ruimte 14 oktober niet mogelijk

15 oktober 2013
Wegens een technische storing kon de commissie Wonen & Ruimte van maandag 14 oktober niet live worden gevolgd via de website. De storing is verholpen waardoor de commissie Samenleving vanavond gewoon weer live... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 oktober 2013
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 14 oktober, 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over de herstructurering van kleine woonwagencentra. Ook staat de stedelijke... Lees verder »

Commissie- en raadsvergaderingen nu ook live te volgen op i-Pad

02 oktober 2013
Het vertegenwoordigen van de inwoners is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Ook bepaalt de raad welke onderwerpen wanneer worden behandeld, stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast en... Lees verder »

Feitenrelaas en extern onderzoek namen raadsvergadering in beslag

02 oktober 2013
De raadsvergadering van donderdag 26 september stond met name in het teken van het feitenrelaas en het externe onderzoek van ABC Managementgroep. De commissievergadering van maandag 23 september is door de... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 september 2013
Donderdag 26 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe, het vaststellen van bestemmingsplan Emmen -... Lees verder »

Meer samenwerking met de RUD?

17 september 2013
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 september jl. is onder meer gesproken over de verantwoording van de fractievergoedingen 2010 van alle fracties. Het bewustzijn dat deze vergoedingen... Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

12 september 2013
Het voorstel tot een extra krediet voor de Parkeergarage Westerstraat wordt behandeld in een extra gezamenlijke commissievergadering op maandag 23 september, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom!De... Lees verder »

Hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit

12 september 2013
In de commissie Samenleving van dinsdag 10 september jl. werd onder andere een opiniërende discussie (C-discussie) gevoerd over de nota ‘Koers en Keuzes’. Over deze opmaat voor de decentralisatie van drie... Lees verder »

Oog voor huisvesting arbeidsmigranten in de Tuinbouw

12 september 2013
In de commissie Wonen & Ruimte van maandag 9 september jl. is onder meer gesproken over het Beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten. Met dit beleidskader wil de gemeente Emmen goede, legale huisvesting van... Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

02 september 2013
Welkom bij de commissievergaderingen  Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 september om 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over meerdere bestemmingsplannen, te weten... Lees verder »

Zorg over onevenredig zware effecten werkgelegenheid Drenthe

11 juli 2013
Zorg over onevenredig zware effecten op werkgelegenheid DrentheIn de raadsvergadering van donderdag 4 juli hebben PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, SP, D66, Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen gezamenlijk een motie... Lees verder »

Wat vindt de gemeenteraad van de Kadernota 2013?

09 juli 2013
Raadsleden hebben drie hoofdtaken: ze vertegenwoordigen u als inwoner van de gemeente. Verder controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders afspraken nakomt én stelt hij in grote lijnen het... Lees verder »

Uitgelicht: DOP fractie

02 juli 2013
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van twaalf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. DOP zit met twee zetels in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Ton Schoo vertelt hoe het er in zijn... Lees verder »

RUD Drenthe moet zorgen voor meer kwaliteit en professionaliteit

18 juni 2013
Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht te verbeteren. Dat vinden het Rijk, het IPO, de VNG... Lees verder »

Maak het Mee

18 juni 2013
“Maak het Mee, kunst en cultuur in Emmen”, dat is de naam van de kadernota Cultuur 2013-2016. De nota beschrijft welke waarde kunst en cultuur in de gemeente Emmen heeft en hoe die waarde te benutten. Het is... Lees verder »

De OV jaarkaart moet niet afgeschaft worden

06 juni 2013
Een overduidelijke meerderheid van de eerstejaars leerlingen van het Drenthe College, richting Sociaal Agogisch Werk, vindt dat de OV jaarkaart niet afgeschaft moet worden. Als reden gaven de bedenkers van deze... Lees verder »

Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool

06 juni 2013
Volgens de Praktijkschool Emmen hebben leerlingen en schoolverlaters problemen met het vinden van leer- en werkervaringsplaatsen. Bovendien hebben zij vaak moeite hun baan te behouden na beëindiging van... Lees verder »

Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’

23 mei 2013
De gemeente Emmen heeft het financiële jaar 2012 positief afgesloten. De gemeente had minder geld te besteden dan de jaren hiervoor. Dit komt vooral door een lagere uitkering vanuit het Rijk. Hierdoor was het... Lees verder »

Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer

21 mei 2013
“De eindverantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de ouders, de kosten van het leerlingenvervoer moeten voor de gemeente binnen de perken blijven, de verordening heeft consequenties voor een... Lees verder »

“Agrarische sector van groot belang voor leefbaarheid platteland”

21 mei 2013
In de commissie Wonen & Ruimte van 15 mei is onder meer gesproken over het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Het bestemmingsplan Buitengebied Emmen bevat het planologisch kader voor ontwikkelingen in het... Lees verder »

U bedenkt, wij onderzoeken!

07 mei 2013
Wanneer doet de gemeente haar werk goed? Wanneer wordt het geld goed besteed? Pakken de genomen maatregelen zo uit als van te voren is bedacht?De gemeenteraad van Emmen heeft de Rekenkamercommissie ingesteld om... Lees verder »

Blik achter de schermen van de gemeenteraad

27 april 2013
Donderdag 25 april hebben 24 inwoners van de gemeente Emmen een bezoek gebracht aan de gemeenteraad. De gasten werden ontvangen in de raadzaal. Na een korte kennismakingsronde kregen zij een presentatie ‘zo... Lees verder »

Aanvalluuhn!

26 april 2013
Het is voor niemand makkelijk vandaag de dag om werk te vinden, laat staan voor schoolverlaters die ook nog ver van die arbeidsmarkt afstaan. Zoals de naam het eigenlijk al zegt, bereidt de Praktijkschool Emmen... Lees verder »

Emmen op kop

18 april 2013
Een goed initiatief, blij met de integrale aanpak, flink aan de weg timmeren, maar ook stop met verspilling van gelden voor citymarketing. Dit zijn enkele reacties van fracties tijdens de commissie BME van 11... Lees verder »

Aanpassingen verordeningen Wet werk en bijstand besproken in commissie

12 april 2013
In de commissie Samenleving van 9 april is onder meer gesproken over de technische wijzigingen in de verordeningen Wet werk en bijstand. Een aantal fracties heeft vragen gesteld en opmerkingen gemaakt,... Lees verder »

Ruimtelijke visie op externe veiligheid breed opgezet

12 april 2013
De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 8 april onder meer gesproken over de beleidsnota Externe veiligheid en het Aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid.Externe veiligheid Alle... Lees verder »

Versterken centrumfunctie Schoonebeek kan beginnen

04 april 2013
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 maart ingestemd met de structuurvisie ‘Centrumgebied Schoonebeek’. De gemeenteraadsleden vinden het een goed plan en pleitten ervoor om bij de realisatie... Lees verder »

Leuke discussies bij bezoek Drenthe College

27 maart 2013
De stelling ‘de gemeente moet zorgen voor meer gratis parkeerplaatsen in Emmen’ maakte woensdag 27 maart flink de tongen los van leerlingen van het Drenthe College. Voor- en tegenstanders van de stelling gingen... Lees verder »

Raadsleden helpen jongeren bij voorbereiding debat

22 maart 2013
Woensdag 20 maart hebben zo’n 75 leerlingen van de Sociaal Agogisch Werk opleiding van het Drenthe College flink gedebatteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. 14 nieuwe politieke partijen, opgericht door de... Lees verder »

Samen investeren in veiligheid

22 maart 2013
Het merendeel van de fracties in de commissie Bestuur Middelen en Economie is in grote lijnen tevreden met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014 “Samen investeren in veiligheid”. Het CDA vindt de... Lees verder »

Wijziging Algemene subsidieverordening door invoering VOG

19 maart 2013
Verenigingen en organisaties die met kinderen werken en subsidie ontvangen van de gemeente, dienen beleid te maken dat medewerkers of vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Daarnaast moeten... Lees verder »

Op weg naar duurzame ontwikkeling

19 maart 2013
De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 11 maart onder meer gesproken over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’ en het ‘Milieujaarprogramma 2013’. De PvdA vindt het goed... Lees verder »

Uitgelicht: de SP fractie

07 maart 2013
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit 39 raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De SP zit met twee raadsleden in de gemeenteraad.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

05 maart 2013
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor de maand maart luidt als volgt:Commissie Wonen & Ruimte: 11 maart om 19.30 uur De commissieleden praten onder andere over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op... Lees verder »

Promotie centrumvernieuwing Emmen

21 februari 2013
Het centrum van Emmen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige vernieuwing. Dit biedt prachtige kansen in de toekomst. Gedurende de bouwwerkzaamheden staan we echter voor de uitdaging het... Lees verder »

Burgemeester Cees Bijl beëdigd voor zijn derde termijn

19 februari 2013
Burgemeester Cees Bijl is voor de tweede keer officieel herbenoemd als burgemeester van Emmen. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering op 14 februari. Bijl begon in 2001 als burgemeester van Emmen... Lees verder »

Vragen schoonmaakondersteuning

14 februari 2013
De afgelopen weken zijn er door meerdere fracties schriftelijke vragen gesteld over de invoering van de algemene voorziening ‘Schoonmaakondersteuning’. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. In... Lees verder »

Wel of niet afschaffen van welstandsregels

14 februari 2013
Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er... Lees verder »

Let op! Gewijzigde aanvangstijd commissie Bestuur, Middelen & Economie

07 februari 2013
De vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 14 februari begint om 20.30 uur. Het tijdstip is gewijzigd in verband met de openbare beëdiging van burgemeester C. Bijl in verband met zijn... Lees verder »

200.000 euro extra voor opknappen winkelcentrum Bargeres

06 februari 2013
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari ondermeer een extra krediet beschikbaar gesteld van 200.000 euro voor het aangepaste plan voor het opknappen van het winkelcentrum Bargeres. De gemeente... Lees verder »

Beëdiging burgemeester van Emmen

05 februari 2013
Op donderdag 14 februari vindt een bijzondere raadsvergadering plaats. In die vergadering wordt burgemeester C. Bijl (57) opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, de heer. J.... Lees verder »

Schaalvergroting afvalbeheer?

21 januari 2013
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 17 januari is ondermeer gesproken over de visienotitie Afvalbeheer. Deze notitie onderstreept het belang van een overheidsgedomineerde organisatie voor wat... Lees verder »

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

17 januari 2013
Nog even en dan is één van de ontbrekende schakels in het (inter)nationale vaarnetwerk – het gedeelte tussen Erica en Ter Apel - gereed. 14 januari stond de gebiedsontwikkeling van dit gedeelte van het... Lees verder »

Van kwantiteit naar kwaliteit

21 december 2012
Na het uitspreken van de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar op 20 december is Zwaantje Huising-Oldengarm officieel geïnstalleerd als commissielid.... Lees verder »

Uitgelicht: de VVD fractie

17 december 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De VVD zit met vier raadsleden in de gemeenteraad. In een... Lees verder »

Drukkere spits

12 december 2012
De Hondsrugweg krijgt straks een tunnel van 235 meter lang. Zo’n tunnel ligt er niet binnen een paar weken. Dat betekent dat de Hondsrugweg straks langere tijd lastiger te bereiken is. Dit kan gevolgen hebben... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws - Pagina 6 van 12