Bestuur, Middelen & Economie 11 maart 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie:
  Actuele tuinbouwzaken door dhr. Ybema
 • 3
  Spreekrecht
  a. aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen;
  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda.
  - Brief van dhr. A. Roede inzake parkeeroverlast en klachtbehandeling dd. 9-1-2004 (was als ingekomen brief geagendeerd voor commissie Wonen en Ruimte dd. 9-2-2004)
 • 4
  Rondvraag
 • 5

  Bespreken C-stukken:

 • 5A
  Kader corporate communicatie (reeds toegezonden)
 • 5B
  Notitie grensoverschrijdend beleid (reeds toegezonden)
 • 6

  Bespreken B-stukken:

 • 7

  Bespreken A-stukken:

 • 8
  Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.
 • 9
  Vaststellen verslag 11 februari 2004 (commissie Economie en Werk) en 12 februari 2004 (commissie Bestuur en Middelen)

  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 10, 11 of 12 te bespreken, zullen deze worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
 • 10

  Actuele mededelingen vanuit het college:

 • 10A
  Rapportage RaadsinformatieSysteem (wethouder Kuper)
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college:

 • 11A
  Reactie VNG inzake maken van afspraken financiële steunverlening betaald voetbal
 • 11B
  Reactie op het burgerjaarverslag 2002 bij brief van 2-2-2004
 • 11C
  Besluit van 3-2-2004 inzake opdracht fase 3 programmabegroting
 • 11D
  Besluit van 17-2-2004 inzake mandaat/volmacht verlening
 • 11E
  Beantwoording motie no. 7 inzake digitale ontsluiting buitengebieden gemeente Emmen
 • 11F
  Besluit van 27-1-2004 inzake intentieverklaring ID tussen gemeente en Het Goed
 • 11G
  Brief d.d. 19-2-2004 inzake bemiddelingsvoorstel Menger
 • 11H
  Mandaat- en delegatiebesluiten tot verkoop en aankoop grond
 • 12

  Overige ingekomen stukken

 • 12A
  Brief d.d. 6-2-2004 gemeente Ermelo inzake motie gekozen burgemeester
 • 12B
  Brief d.d. 22-1-2004 Kwantum Nederland BV inzake lijstensysteem Nijbracht (bij brief van 18-2-2004 om advies voorgelegd aan B&W; voorstel: v.k.a.)
 • 12C
  Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6-2-2004 inzake inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie (voorstel brief ter afdoening in handen stellen van de griffier)
 • 12D
  Brief CNV d.d. 27-1-2004 inzake stijging gemeentelijke lasten 2005 (nb: brief is in handen gesteld van B&W om advies)
 • 12E
  (ongedateerd) schrijven van de heer Moinat, secr. SP - afd. Emmen - inz. Emco-groep
 • 12F
  Brief VDG d.d. 28-1-2004 voor-aankondiging kennismakingsbijeenkomst d.d. 27-4-2004
 • 12G
  Brief d.d. 19-12-2003 van Stichting Buurtsupport Emmen "waardevol werk behouden"
 • 12H
  Brief d.d. 15-2-2004 Vereniging voor wijkbelangen Emmerhout
 • 13
  Sluiting

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

burgemeester Bijl, wethouder Kuper, Holman en Hoogland-Foppen.

Tevens de heer Meijering (voorzitter commissie Rekenkamer)

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

  Bestuur, Middelen & Economie 11 maart 2004