Bestuur, Middelen & Economie 14 oktober 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie:
  1. Eindrapportage inz. ontwikkeling tuinbouwgebied Het Rundedal door dhr. Ybema
  2. Stand van zaken OrganisatieOntwikkelingstraject (OOT) door de gemeentesecretaris dhr. A. Mewe
 • 3
  Spreekrecht
  a. aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen
  1. Brief ABVAKABO d.d. 27 augustus 2004 inz. aankondiging CAO WSW Acties (aanbieden petitie + handtekeningen)

  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6
  Bespreken B-stukken: n.v.t.
 • 7
  Bespreken A-stukken:
 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  Beantwoording schriftelijke vragen(art.38 RvO) van dhr. J. Dijkgraaf inzake uitvoering moties, amendementen en initiatiefvoorstellen (op verzoek GroenLinks)
 • 8D
  Brief presidium inzake rechtmatigheidstoets accountant (zie tevens agendapunt 12f, g en i)
 • 8E
  Brief inzake Quick scan dualisme
 • 8F
  BVO Emmen (op verzoek PvdA) (zie tevens agendapunt 11k)
 • 9
  Vaststellen verslag vergadering d.d. 9 september 2004
 • 10

  Actuele mededelingen vanuit het college en het presidium

 • 10B
  Werkbezoek bedrijventerrein Bargermeer d.d. 18 november 2004
 • 10C
  Extra commissie BME op 28-10-2004 van 19.00 -19.30 uur inz. MOP
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college

 • 11A
  Rapportage onderzoek naar fysieke veiligheid Gemeente Emmen door bureau Det Norske Veritas (DNV) bij brief van 13 september 2004
 • 11B
  Brief d.d. 6 september 2004 inz. vragen ex art.38 RvO door dhr. W. Halm (BGE) m.b.t. financiën BVO Emmen
 • 11C
  Evaluatie bedrijvenloket
 • 11D
  Vooraankondiging "avond erkende overlegpartners" op dinsdag 26 oktober 2004 in de Boo te Schoonebeek (aanvang 17.30 uur)
 • 11E
  Brieven van 1 en 23 september 2004 inzake informatieavond over ombuigingen
 • 11F
  Concept MOP 2005-2009 juli 2004 bij brief van 1-9-2004
 • 11H
  Jaarrekening 2003 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen (GHOR)
 • 11I
  Begroting GHOR Drenthe 2005
 • 11J
  Programmabegroting 2005; rapportage fase 3
 • 11K
  Voortgang oplossingsrichting BVO Emmen
 • 11L
  Mandaat/delegatiebesluiten tot aan-en verkoop van gronden
 • 12

  Overige ingekomen stukken: t.k.n.

 • 12A
  Brief FNV Bondgenoten d.d. 9 september 2004 inz. maatregelen kabinet Balkenende.
 • 12B
  Brief VNG d.d. 20 september 2004 inz. buitengewone algemene ledenvergadering
 • 12C
  Brief Nierstichting Nederland d.d.19 augustus 2004 inzake uitvoering bijzondere bijstand en de regeling chronische zieken
 • 12D
  Brief commissie Rekenkamer d.d. 1 september 2004 inzake jaarprogramma commissie rekenkamer 2004
 • 12E
  Emailbericht d.d. 27 augustus 2004 inzake motie van de gemeente Stadskanaal over decentralisatie en bezuinigingen
 • 12F
  Ledenbrief VNG d.d. 12 augustus 2004 inz. accountantscontrole 2004 (zie agendapunt 8d)
 • 12G
  Brief Min. BZK d.d. 8 september 2004 inz. accountantscontrole 2004 (zie agendapunt 8d)
 • 12I
  Brief Deloitte d.d. 30-9-2004 inzake uw gemeente en rechtmatigheid
 • 13
  Sluiting

Het presidium nodigt voor deze vergadering de volgende collegeleden uit:

burgemeester Bijl en de wethouders Evenhuis, Kuper en Jumelet.

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

  Bestuur, Middelen & Economie 14 oktober 2004