Bestuur, Middelen & Economie 13 januari 2005

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie: n.v.t.
 • 3
  Spreekrecht: Voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6

  Bespreken B-stukken:

 • 7

  Bespreken A-stukken:

 • 7B
  Aanpassing verordeningen in het kader van dualisering (A5)
 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2003 (op advies presidium, voorzitter geeft toelichting)
 • 8B
  Motie "Open de achterdeur" gemeente Groningen (op verzoek PvdA)
 • 8C
  Uitgifte condities speelautomatenhallen Emmen
 • 9
  Vaststellen verslag vergaderingen d.d. 9 december 2004
 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het college en het presidium: N.B.
  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12 te bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college:

 • 11A
  Jaarboek Grotestedenbeleid 2003
 • 11B
  Brief B&W d.d. 13 december 2004 inzake uitvoering maatregelen bezuinigingstaakstelling Wvg
 • 11C
  Mandaat- en delegatiebesluiten tot aan- en verkoop van gronden
 • 12

  Overige ingekomen stukken

 • 12A
  Begroting EMCO-Groep 2005
 • 12B
  Brief MEE Drenthe d.d. 22 november 2004 inz. schoolverlatende jongeren en sociale werkvoorziening (Emco)
 • 12C
  Brief dhr./mevr. A.M.H. Bruins d.d. 23 november 2004 inz. rookoverlast
 • 12D
  Brief Vrouwenraad d.d. 4 december 2004 inz. speelautomatenhallen
 • 12E
  Brief d.d. 26 november 2004 overleg met GS van Drenthe over begroting 2005 en reactie raad d.d. 2 en 10 december 2004
 • 12F
  Brief gemeente Tilburg d.d. 14 december 2004 "Open de Achterdeur"
 • 12G
  Brief Provincie Drenthe d.d. 21 december 2004 inzake begroting 2005
 • 12H
  Brief Inspectie Openbare Orde en Veiligheid d.d. 14 december 2004 inzake Aanbieding rapport vakbekwaamheid Brandweer
 • 12I
  Brief Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur (rapport Leem-huis) d.d. 15 december 2004 (brief wordt betrokken bij wwerkgroep evaluatie dualisering)
 • 14

Noot:

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college: n.v.t.

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor de vergadering uit:

burgemeester Bij, wethouder Evenhuis en wethouder Kuper

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Bestuur, Middelen & Economie 13 januari 2005