Gemeenteraad 17 december 2009

N.B.: Let op gewijzigd aanvangstijdstip!!

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 10 december 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A10 (Vaststellen MeerjarenOntwikkelingsProgramma Stedelijke Vernieuwing Emmen 2010-2014 + bijlage RIS.3943) was agendapunt B1.

- Agendapunt A11 (Instellen van een bestemmingsreserve voor de niet bestede middelen in 2009 van de Bewonersbudgetten van het ministerie van VROM (WWI)) was agendapunt B3.

- Agendapunt A12 (Instellen bestemmingsreserve preventiebudget Emmermeer) was agendapunt B6.

- Agendapunt A13 (Vaststellen voorbereidingsbesluit woonschepenhaven) was agendapunt B4.

- Agendapunt A14 (Instellen van een bestemmingsreserve voor de uitvoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning)) was agendapunt B5.

- Agendapunt A15 (Vaststellen verordening Leerlingenvervoer Gemeente Emmen 2010) was agendapunt B6.

- Agendapunt A16 (Instellen bestemmingsreserve Atalanta) was agendapunt B13.

- Agendapunt A17 (Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-2 + bijlage 3959) was agendapunt B13.

- Agendapunt A18 (Nabericht Berap-II 2009 (aanvullingen op de Berap-II 2009 en aanvullingen op verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2009-2) was B14

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 17 december 2009