Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Schoo (DOP) over inkomsten zorgaanbieders in gemeentelijke begroting 2013 en meerjarenbegroting + bijlage...