Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Halm (BGE) over Wmo cijfers in de begroting 2013