Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van mevrouw Vrolijk (SP) over asbestsanering Vissershoekflat, Oude Meerdijk te Emmen