Gemeenteraad 26 juni 2014

 

N.B. 1

Tijdsindeling behandeling Kadernota (bij benadering)

 

10.30uur Volgorde eerste spreektermijn voor de fracties (spreektijd max. 10 minuten per fractie)

1. Wakker Emmen 10.30 - 10.40 uur

2. PvdA 10.40 - 10.50 uur

3. CDA 10.50 - 11.00 uur

4. D66 11.00 - 11.10 uur

5. DOP 11.10 - 11.20 uur

Schorsing 10 minuten tot 11.30 uur

6. VVD 11.30 - 11.40 uur

7. LEF! 11.40 - 11.50 uur

8. ChristenUnie 11.50 - 12.00 uur

9. GroenLinks 12.00 - 12.10 uur

 

12.15 - 13.00 uur Lunch vide/kantine (voor aanwezigen in de raadzaal)

13.00 - 14.10 uur Beantwoording door leden van het college (spreektijd portefeuillehouder financiën: max. 20 minuten, overige collegeleden 10 minuten p.p.)

Schorsing 15 minuten tot 14.25 uur

14.25 uur Tweede termijn door de fracties (spreektijd 5 minuten per fractie). De tweede termijn wordt geopend door GroenLinks om volgordelijk te eindigen bij Wakker Emmen (einde 15.10 uur)

Schorsing 15 minuten tot 15.25 uur

15.25 - 16.00 uur Vervolg tweede termijn door de leden van het college (spreektijd portefeuillehouder financiën max. 10 minuten, overige collegeleden max. 5 minuten)

Schorsing 15 minuten tot 16.15 uur

16.15 uur Stemming over eventuele amendementen en moties en besluitvorming Kadernota 2014 c.a.

 

 

N.B. 2

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 19 juni 2014 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

-- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Rond 18.00 uur wordt geschorst. Voor de raads-, commissie- en collegeleden + ambtelijke ondersteuning is er dan een buffetmaaltijd.