Brief college inzake uitkomsten meicirculaire 2018 (gemeentefonds) en aanpassing rijksmiddelen BUIG