Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 en VVD over openbaarheid van het gemeentelijk subsidieregister